Sinh viên có việc làm

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2017

1. Báo cáo tổng hợp chung

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2016

1. Báo cáo tổng hợp chungBáo cáo tổng hợp chung

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TỔNG HỢP VỀ TÌNH HÌNH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÓ VIỆC LÀM SAU 1 NĂM TỐT NGHIỆP NĂM 2015

1.Báo cáo tổng hợp chung

2. Báo cáo của các CSGD ĐH thành viên 

In
3231 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá