Chú thích:

1. Về việc đăng ký xe: Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe phục vụ cho hoạt động của đơn vị cần có lịch xin xe riêng gửi cho Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);
2. Về việc để xe ô tô trong Cơ quan ĐHĐN:
- Đề nghị cán bộ, viên chức không đưa xe ô tô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN vào chiều Thứ Sáu (26/7/2019); 
- Đề nghị không để xe ở Cơ quan qua đêm.
3. Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có các biện pháp tiết kiệm điện, nhắc cán bộ, nhân viên tắt điện, điều hòa khi ra khỏi phòng.