Các nhóm nghiên cứu

06/08/2019

A. Nhóm TRT do ĐHĐN trực tiếp quản lý

STT  

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

1

Công nghệ cơ khí và các thiết bị tự động hóa có chính xác cao

Engineering Technology and Automatic high precision equipment (ETA)

2

Cơ học tính toán

Computational Mechanics (ComMEC)

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Technical Control and Automation

4

Máy điện và Thiết bị điện – điện tử

Teaching Research Team for Electric Machines and Electrical and Electronic Equipments

5

Thiết kế và phát triển hệ thống thông tin số 3DCS

Design and Development Digital Communication System – 3DCS.

6

Vì sức khỏe cộng đồng

E-Health

7

Tin học ứng dụng

Applied Informatics

8

Môi trường và Tài nguyên sinh học

Environment & Biological Resource (DN-EBR)

9

Giảng dạy Đổi mới Kinh doanh

Teaching and Research Team for Business Innovation (TRTBusiness Innovation)

10

Vật liệu tổng hợp và ứng dụng

Applied & Synthetic Materials (A&SM)

B. Nhóm TRT do Đơn vị thành viên Đại học Đà Nẵng trực tiếp quản lý

I. Trường Đại học Bách khoa

STT

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

1

Năng lượng và nhiên liệu thay thế

Alternative Energy and Fuel

2

Vật liệu mới và xúc tác

Advanced Materials and Catalyst

3

Hoá học tính toán và khoa học vật liệu

Computational Chemistry and Materials Science

4

Phát triển ứng dụng thông tin và truyền thông

Application development information and communication

5

Sản xuất tự động

Manufacturing automation

II. Trường Cao đẳng Công nghệ

STT

Tên tiếng Việt

Tên tiếng Anh

1

Kỹ thuật Máy tính – Truyền thông & Điều khiển tự động

Computer technology - Communication & Control (3C)

 

In
1136 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá