Báo cáo thường niên

16/04/2020

Báo cáo thường niên năm 2019

Năm 2019 với nhiều dấu ấn, sự kiện nổi bật của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) trong bối cảnh Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ĐH sửa đổi đã khẳng định: “Đại học (ĐH) quốc gia, ĐH vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”; Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ mới đem lại nhiều cơ hội, thách thức đối với ĐHĐN tiếp tục khẳng định vai trò là ĐH lớn, đóng chân trên địa bàn thành phố; Tổng kết 25 năm xây dựng, phát triển (1994- 2019), ĐHĐN đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới. Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong năm qua được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực như sau...

************************************

Báo cáo thường niên năm 2018

Năm 2018 với nhiều dấu ấn bước ngoặt đối với Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN): Luật sửa đổi, bổ sung một điều của Luật Giáo dục ĐH vừa ban hành sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2019 khẳng định: “ĐH quốc gia, ĐH vùng thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia, nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước”; Sơ kết 05 năm (2013-2018) thực hiện Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), ĐHĐN đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện, vững vàng bước sang giai đoạn phát triển mới. Những dấu ấn, sự kiện nổi bật của ĐHĐN trong năm qua được thể hiện rõ nét trên tất cả các lĩnh vực

************************************

Báo cáo thường niên năm 2017

Năm 2017 là năm thứ hai Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Trong năm qua, ĐHĐN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực: Đào tạo, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định giáo dục, Khoa học và Công nghệ, Tổ chức cán bộ, Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra, pháp chế, thi đua, Công tác sinh viên, cựu sinh viên...

************************************

Báo cáo thường niên năm 2016

Năm 2016 là năm đầu tiên Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHĐN lần thứ V, tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu CNH-HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Trong năm qua, ĐHĐN đã đạt được những thành tựu quan trọng, nổi bật trên tất cả các lĩnh vực công tác: Đào tạo - Đảm bảo chất lượng và Kiểm định giáo dục, Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Tổ chức cán bộ, Cơ sở vật chất, Kế hoạch tài chính, Hợp tác quốc tế, Thanh tra, pháp chế và thi đua, Công tác học sinh, sinh viên và cựu sinh viên...

Bản video trên Youtube

(Click vào Báo cáo để xem chi tiết)

 

In
2269 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá