Trung tâm trực thuộc

STT Trung tâm Chức vụ Họ và tên Quyết định

1

Trung tâm Đào tạo Thường xuyên

Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Ngọc Vũ (kiêm nhiệm)

01/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm      

Nguyễn Hữu Hiển

2990/QĐ-ĐHĐN

Nguyễn Phi Hùng

289/QĐ-ĐHĐN

2

Trung tâm Phát triển Phần mềm

Giám đốc Trung tâm

Trịnh Công Duy

4479/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc  Trung tâm

Nguyễn Hà Huy Cường

 

3

Trung tâm Học liệu và Truyền thông

Giám đốc  Trung tâm

Huỳnh Minh Sơn

302/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

Lê Thị Thanh Nhàn

3592/QĐ-ĐHĐN

4

Trung tâm Kiểm định Chất lượng Giáo dục

Giám đốc  Trung tâm

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Quang Giao (phụ trách)

872/QĐ-ĐHĐN

5
Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp

Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Lê Hùng

1183/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Tấn Hưng

4052/QĐ-ĐHĐN

6

Trung tâm Thiết kế kỹ thuật tiên tiến

Giám đốc Trung tâm

Phạm Quốc Thái

4329/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

 

 

7

Trung tâm Nhật Bản

Giám đốc Trung tâm

 

 

Phó Giám đốc Trung tâm

Hoàng Hải (kiêm nhiệm)

939/QĐ-ĐHĐN

8

Trung tâm Nghiên cứu QLRR&KHAT

Giám đốc Trung tâm

Lê Anh Tuấn (kiêm nhiệm)

303/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

Nguyễn Hồng Ngọc (kiêm nhiệm)

4094/QĐ-ĐHĐN

9

Trung tâm Y Khoa

Giám đốc  Trung tâm

Nguyễn Đăng Quốc Chấn (kiêm nhiệm) 1741/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

Lê Viết Nho

4080/QĐ-ĐHĐN

Lê Kim Trọng

4115/QĐ-ĐHĐN

10

Trung tâm Thể Thao

Giám đốc  Trung tâm

Võ Đình Hợp  (kiêm nhiệm)

02QĐ/ĐHĐN

Phó Giám đốc Trung tâm

Trần Văn Huệ

5456QĐ/ĐHĐN

In
13537 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá