Trung tâm trực thuộc

24/09/2019

1

Trung tâm ĐTTX

Giám đốc TT

Nguyễn Ngọc Vũ (kiêm nhiệm)

01/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

1. Nguyễn Hữu Hiển

2990/QĐ-ĐHĐN

2. Nguyễn Phi Hùng

289/QĐ-ĐHĐN

2

Trung tâm Phát triển Phần mềm

Giám đốc TT

 

 

Phó Giám đốc,

phụ trách TT

Trịnh Công Duy

-453/QĐ-ĐHĐN

-398/QĐ-ĐHĐN

3

Trung tâm TT-HL&TT

Giám đốc TT

Huỳnh Minh Sơn

302/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

 

 

4

Trung tâm KĐCLGD

Giám đốc  TT

 

 

Phó Giám đốc TT

1. Nguyễn Quang Giao

872/QĐ-ĐHĐN

2. Đinh Thành Việt (kiêm nhiệm)

-5181QĐ/ĐHĐN

5

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp

Giám đốc TT

Nguyễn Lê Hùng

1183/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

 

 

6

Trung tâm Thiết kế kỹ thuật tiên tiến

Giám đốc TT

Phạm Quốc Thái

4329/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

 

 

7

Trung tâm Nhật Bản

Giám đốc TT

 

 

Phó Giám đốc TT

Hoàng Hải

(kiêm nhiệm)

939/QĐ-ĐHĐN

8

Trung tâm Nghiên cứu QLRR&KHAT

Giám đốc TT

Lê Anh Tuấn

(kiêm nhiệm)

303/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Nguyễn Hồng Ngọc (kiêm nhiệm)

4094/QĐ-ĐHĐN

9

Trung tâm Y Khoa

Giám đốc  TT

Nguyễn Đăng Quốc Chấn (kiêm nhiệm)

1741/QĐ-ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Lê Viết Nho

4080/QĐ-ĐHĐN

10

Trung tâm Thể Thao

Giám đốc  TT

Võ Đình Hợp

(kiêm nhiệm)

-02QĐ/ĐHĐN

Phó Giám đốc TT

Trần Văn Huệ

-5456QĐ/ĐHĐN

In
13431 Đánh giá bài viết:
Không có đánh giá