LIÊN KẾT KHÁC

Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

25/05/2020

Ngày 19/5/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư Hướng dẫn thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ sở giáo dục công lập

Tin tức

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

23/04/2020

Ngày 17/4/2020, Bộ giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 983/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2020

Tin tức

Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục

02/03/2020

Ngày 27/2/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch công tác phỏ biến, giáo dục pháp luật năm 2020 của ngành giáo dục(Văn bản số 115/KH-BGDĐT)

Tin tức

Về việc điều chỉnh kế hoạch năm học và tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19

28/02/2020

Ngày 28/2/2020, Đại học Đà Nẵng đã có Công văn số 594/ĐHĐN-VP về việc kéo dài thời gian nghỉ học của Sinh viên. Theo đó, sinh viên được nghỉ học đến hết tháng 2/2020, sinh viên quốc tế tạm thời chưa quay lại Việt Nam cho đến khi có thông báo của Nhà tường

Tin tức

12