LIÊN KẾT KHÁC

Chức năng nhiệm vụ

I. Chức năng

Ban Thanh tra và Pháp chế là đơn vị chức năng của Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc ĐHĐN về công tác thanh tra, kiểm tra, pháp chế, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của nhà trường theo quy định của pháp luật. 

II. Nhiệm vụ

1. Thanh tra

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra, trình Giám đốc ĐHĐN phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó theo quy định của pháp luật;

b) Tham mưu và trực tiếp tổ chức thanh tra việc thực hiện pháp luật, nhiệm vụ được giao đối với tổ chức, đơn vị và cá nhân thuộc quyền quản lý của Giám đốc ĐHĐN;

c) Giúp Giám đốc ĐHĐN thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

d) Tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng

e) Chủ trì hoặc tham gia soạn thảo các văn bản quy phạm nội bộ về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

f) Thanh tra lại vụ việc đã được Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục đại học thành viên, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc kết luận nhưng phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm quy định của ĐHĐN khi được Giám đốc ĐHĐN giao.

g) Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra, công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của nhà trường theo yêu cầu của  Giám đốc ĐHĐN và Thanh tra cấp trên; kiến nghị việc sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về Giáo dục;

h) Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc; Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác thanh tra trong ĐHĐN

i) Thực hiện nhiệm vụ khác do Giám đốc ĐHĐN giao

2. Pháp chế

a) Tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN về việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chính sách và ban hành quy định nhằm triển khai thực hiện và quản lý hiệu quả hoạt động pháp chế;

b) Tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN về những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động của ĐHĐN, bảo đảm cho ĐHĐN hoạt động tuân theo pháp luật và thực hiện nguyên tắc pháp chế; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ĐHĐN, của cán bộ, viên chức và người học tại ĐHĐN;

c) Tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nội quy, quy chế của ĐHĐN cho cán bộ, viên chức và người học tại ĐHĐN;

d) Tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan nhà nước gửi xin ý kiến; kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật;

e) Tham mưu và giúp Giám đốc ĐHĐN triển khai, kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học thành viên, đơn vị trực thuộc về các vấn đề liên quan đến nghiệp vụ pháp chế, tổng hợp và soạn thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết công tác pháp chế theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền;

f) Phối hợp với các ban chức năng, đơn vị trực thuộc ĐHĐN giúp Giám đốc ĐHĐN giám sát, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội quy, quy chế và kiến nghị những biện pháp xử lý vi phạm;

g) Tham gia các hội đồng thẩm định các nội dung cần nghiệp vụ pháp chế hoặc cần sự hỗ trợ pháp lý;

h) Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của ĐHĐN soạn thảo trước khi trình Giám đốc.

 

Print
23 Rate this article:
No rating